• Inspiration

  6 augustus 2022

  As an artist, I am regularly asked: How do you get inspiration, do you sit down and wait? Sometimes when you don't have it, what do you do?

  Always nice those kinds of questions, just a step deeper in the process. As if inspiration is something sacred or magical that hopefully overtakes you and if possible also at the right time when you are just in front of your easel with a beautiful white canvas and a palette full of paint. Well maybe it is also a magical process ..... but it is also just concentrated, planned hard work and confidence that you will be handed the right things at the right time.

  Inspiration the word literally means inhalation. And in our colloquial language it is used when we have a hunch, get an idea and we want to create something with inspiration. The dictionary indicates that it is a state of consciousness in which a person has the maximum of his creative ability. Inspiration also comes from the Latin word 'in spirare', either to inject the soul or the spirit.

  In the meantime, I'm trying to clarify my own process. It often starts with something that I notice touches me, that extra vibe, a kind of goosebumps that can be felt through my body and I know that I can pay attention to it. I take the subject, image and emotion with me. Then it comes in a kind of process where it becomes more and more clear why I find the subject so touching, intriguing. As I get that clearer and clearer, the more I can also put an accent on it. And then automatically there are images, often in pieces and layers of which I scribble, sketch, make a photo to which I add my inner images until there is a total picture.

  With that whole image, I go to work on the canvas or panel. This also happens in various layers where I like to work more intuitively. On these various layers, the final image grows, as it were.

  Everyone has their own source of inspiration, creative ability and imagination, their own vibe that touches you and knows this belongs to me, and from where you will do with passion, strength, confidence. So pay attention to everything that animates you, because it is "Spirit" that is trying to communicate with you. That's why it's called "inspiration as "in-spirit." Listen to it, believe in it and act on it.

  And if you don't feel it or know it for a moment, take a rest and breathe in, breathe out .....

  Lees meer >> | 54 keer bekeken

 • Inspiratie

  6 augustus 2022

  Regelmatig wordt me als kunstenaar gevraagd: Hoe krijg je inspiratie, ga je daar voor zitten, en heb je het soms ook wel eens niet en wat doe je dan?

  Altijd leuk dat soort vragen, even een stapje dieper kijken in het proces. Alsof inspiratie iets heiligs of magisch is wat je hopelijk overvalt en als het kan dan ook nog eens op het goede moment als je net voor je ezel staat met een mooi wit doek en een palet vol verf. Nou ja misschien is het ook wel een magisch proces…..maar het is ook gewoon geconcentreerd, planmatig hard werken en vertrouwen dat je op het juiste moment de juiste dingen krijgt aangereikt.

  Inspiratie het woord betekent letterlijk inademing. En in onze spreektaal wordt het gebruikt als we een ingeving hebben, een idee krijgen en we met bezieling iets willen creëren. Het woordenboek geeft aan dat het een bewustzijnstoestand is waarin iemand over het maximum van zijn creatief, scheppend vermogen beschikt. Inspiratie komt ook van het Latijnse woord ‘in spirare’, ofwel de ziel of de geest inblazen.

  Ondertussen probeer ik helder te krijgen hoe dat in mij gaat. Het begint vaak met iets waarvan ik merk dat het me raakt, die extra vibe, een soort van kippenvel die door mijn lichaam voelbaar is en ik weet dat ik er aandacht aan mag besteden. Het onderwerp, beeld op mijn netvlies, emotie neem ik mee. Vervolgens komt het in een soort proces waarbij er steeds meer helder wordt waarom ik het onderwerp zo rakend, intrigerend vindt. Naarmate ik dat steeds duidelijker krijg, des te meer kan ik er ook een accent op leggen. En als vanzelf komen er dan beelden, vaak in stukjes en laagjes waarvan ik een krabbel, schets, foto maak waar ik mijn innerlijke beelden aan toevoeg totdat er een totaalbeeld is.

  Met dat totaalbeeld ga ik aan het werk op het doek of paneel. Ook dat gebeurt in diverse lagen waarbij ik graag wat intuïtiever te werk ga. Op die diverse onderlagen groeit als het ware het definitieve beeld.

  Iedereen heeft zijn eigen inspiratiebron, creatief vermogen en verbeeldingskracht, zijn eigen vibe waardoor je geraakt wordt en weet dit hoort bij mij, en vanwaar  uit je dan ook met passie, kracht , vertrouwen gaat doen. Dus besteed aandacht aan alles wat je bezielt, want het is "Spirit" die met je probeert te communiceren. Daarom wordt het "inspiratie als "in-spirit" genoemd. Luister ernaar, geloof erin en handel ernaar.

  En mocht je het even niet voelen of weten, neem rust en adem in, adem uit…..

  Lees meer >> | 13 keer bekeken